கூந்தல்

எழிலாய் பின்னிய திருமணக் -கூந்தல்

ஏழ்மையில் சிக்கிய விதவையின் -கூந்தல்

 

உதிரத்தால் சடையிட்ட ஒருத்தியின் -கூந்தல்

நர்மனம் இருக்குமோ தேடிய ஒரு -கூந்தல்

 

ஆண்னாய் அவதிப்படும் வெட்டிய -கூந்தல்

பெண்னாய் உருமாற்றிப் போத்திய -கூந்தல்

 

டான்க் ரோட்டில் காணிக்கையாய் இன்னொரு -கூந்தல்

புற்று நோயின் வீரர்கள்ளுக்கு மற்றோருதரின் -கூந்தல்

Advertisements