சிந்துவது சிவப்பு

அவள் சேலை சிவப்பு நிறம்

குடும்பத்தின் தேவைகளோ அவளது பாரம்

அவள் சிந்தியது கண்ணீர்

கன்ணீரை உண்டாகியவன் சிந்தியதோ, மது

 

அவள் குடும்பத்திற்கு கொடுத்தால் கடும் உழைப்பு

அவனோ கொடுத்தான் படும் வேதனை

போதையில் அடித்தான், துன்புறுத்தினான்

அவள் சிந்தியதுறக்கும் மேல், சிந்த வைத்தான், அவளின் செங்குருதியை

 

மாறவேண்டும், மாற்றவேண்டும்

வலியிலிருந்து மீள வேண்டும்

மாற்றினால் கணவனின் சட்டையை

அவளது சேலை நிறம் சிவப்பாக

Advertisements