ஆண்டவன்

எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்,

நீ

ஆண்டவன் !

இன்னிசை உலகை

ஆண்டவன் !

Advertisements