கைம்மாறு

கைமாறு என்று

கை மாறுகின்றன

மேசைக்கு கீழ்

நோட்டு கட்டுகள்!

Advertisements